به طور کلی مهندسین مشاور راه سازه شهریاد در چهار گروه فعالیت می نماید که به شرح زیر می باشد

 

* - راه و حمل ونقل

* - معماری

* - مقاوم سازی

* - ژئوتکنیک